Nyereményjáték szabályzat

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. – Minden napra egy kérdés Szombathelyről – Kvíz

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Király u. 1-3., cégjegyzékszám: 18-09-110266, a továbbiakban: Szervező) által szervezett Minden napra egy kérdés Szombathelyről–elnevezésű nyereményjátékra, amely a Szervező által üzemeltetett online felületen, azaz a Tourinform Iroda- Savaria Turizmus Kft. Facebook oldalán (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játékban a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményeket sorsol ki azok között, akik a Játékfelületen feltett valamennyi kvízkérdésre a Játék időtartama alatt helyes választ adnak. Amennyiben nincs hibátlan megfejtés, úgy a legtöbb helyes választ adó játékosok között sorsoljuk ki a díjakat.

3. A Játék időtartama

A Játék 2020. január 01. és 2021. január 10. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, A Játékban azok vehetnek részt, akik

5. Nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező hetente 1 nyertest sorsol ki. A heti játék nyertesei nyereményként a Szervező által felajánlott szombathelyi kulturális programra, két főre szóló vagy biankó belépőjegyet kapják. A nyeremény értéke: 3000 Ft.

A játék fődíjaként kisorsolunk:

A teljes játék ideje alatt összesen 54 (fő) nyertes kerül kisorsolásra: 52 heti nyertes és két fődíj-nyertes. A játékban a fődíjakhoz 2 pótnyertest is kisorsolunk.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül.

6. Sorsolás

A heti nyeremények sorsolása a tárgyhetet követő hétfői napokon 14.00 órakor történik. A sorsoláson a tárgyhéten helyes választ adó játékosok vesznek részt. A nyerteseket a Szervező saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki.

A fődíj sorsolása 2021. január 12-én 14.00 órakor történik. A sorsoláson mind az 52 héten megjelent kérdésre helyes választ adó játékosok vesznek részt. Amennyiben nincs hibátlan megfejtés, úgy a legtöbb helyes választ adó játékosok között sorsoljuk ki a fődíjakat. A fődíj sorsoláson a heti nyertesek is részt vesznek. A fődíj sorsolása során Szervező 2 fő pótnyertest is kisorsol.

Amennyiben a fődíj nyertese a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolás napján értesíti. A Szervező a nyertes(ek) nevét feltünteti a saját facebook oldalán a sorsolást követő 2 munkanapon belül.

A heti nyereményeket a nyertes Játékosok a szombathelyi Tourinform Irodában (Szombathely, Király u. 1-3.) munkaidőben vehetik át a nyereményről szóló értesítési e-mail bemutatása és személyazonosságuk igazolása mellett. A két fődíj átadása előzetesen leegyeztetett időpontban és helyszínen, sajtónyilvános eseményen történik.

8. A nyeremények átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes a nyereményt a Szervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3. napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező és kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a játékfelületen, valamint a sorsolást követő 30 napig. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről!

Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Szombathely, 2020. január 01.